Ką reiškia pavojingumo simboliai?

Ką reiškia pavojingumo simboliai?
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
X
Kenksminga
Kenksmingas sveikatai, įkvėpus, susilietus su oda ar prarijus gali sukelti sveikatos sutrikimus.
X
Dirginanti
Trumpai, ilgai ar pakartotinai susilietęs su oda ar gleivine gali sukelti uždegimą ar alergiją.
X
Labai degi
Lengvai užsidegantis ir labai degus produktas, uždegus gali sprogti.
X
Ypač degi
Lengvai užsidegantis ir ypač degus produktas, uždegus gali sprogti.
X
Oksiduojanti
Neteisingai naudojamas ar susilietęs su kitomis medžiagomis produktas gali sprogti arba užsidegti.
X
Toksiška
Įkvėpus, susilietus su oda ar prarijus gali sukelti ilgalaikius ir sunkius sveikatos sutrikimus.
X
Labai toksiška
Įkvėpus, susilietus su oda ar prarijus gali sukelti ilgalaikius ir sunkius sveikatos sutrikimus.
X
Ardanti (ėsdinanti)
Gali pažeisti odą, sukelti ilgalaikius gerklės ir akių pakenkimus.
X
Aplinkai pavojinga
Gali sukelti trumpalaikius ar ilgalaikius aplinkos pakenkimus (laikyti ir naudoti taip, kad produktas ir atliekos nepatektų į aplinką).
X
Sprogstamoji
Gali sprogti nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.
Anotacijos