(c

 
 
 

)

 
 

Anglis ir jos junginiai

 
 


  Anglis
  Anglies (II) oksidas, arba anglies monoksidas
  Anglies (IV) oksidas, arba anglies dioksidas
 


   Anglis C
  

 
Cheminės savybės

  1) C(k) + O2(d) ―> CO2(d)

  2) 2C(k) + O2(d) ―> 2CO(d) (trūkstant deguonies)

  3) C(k) + 2F2(d) ―> CF4(k)

  4) Ca(k) + 2C(k) ―> CaC2(k)

  5) 4Al(k) + 3C(k) ―> Al4C3(k)

  6) 2CuO(k) + C(k) ―> 2Cu(k) + CO2(d) (t)

  7) C(k) + 2H2SO4(konc.) ―> CO2(d) + 2SO2(d) + H2O(s)

  8) BaSO4(k) + 2C(k) ―> BaS(aq) + CO2(d) (t)


  Anglies (II) oksidas, arba anglies monoksidas CO

 

  Gavimas

  1) HCOOH(aq) ―> CO(d) + H2O(s) (H2SO4)

  2) CO2(d) + C(k) <―> 2CO(d) (t)

  Cheminės savybės

  1)2CO(d) + O2(d) ―> 2CO2(d)

  2) Fe2O3(k) + 3CO(s) ―> 2Fe(k) + 3CO2(d) (t)

  3) Ni(k) + 4CO(d) ―> Ni(CO)4(k)                                                          


  Anglies (IV) oksidas, arba anglies dioksidas  CO2

 
                      
 
Gavimas

  1) CaCO3(k) ―> CaO(k) + CO2(d) (t)

  2) CaCO3(k) + 2HCl(aq) ―> CaCl2(aq) + H2O(s) + CO2(d)

  Cheminės savybės

)1) H2O(s) + CO2(d) <―> H2CO3(aq) <―> H+(aq) + HCO3-(aq) <―> 2H+(aq) + CO32-(aq)

  2) Na2O(k) + CO2(d) ―> Na2CO3(aq)

  3) Ca(OH)2(aq)+ CO2(d) ―> CaCO3(k) + H2O(s)

  4) Ca(OH)2(aq)+ 2CO2(d) ―> Ca(HCO3)2(aq)

  5) CO2(d) + 2Mg(k) ―> 2MgO(k) + C(k) (t)