(c

 
 
 

)

 
 

Atomo sandara

 
 


  Masės skaičius
  Masės defektas
  Branduolio ryšio energija
  Radioaktyvusis α skilimas
  Radioaktyvusis β skilimas
  Radioaktyviojo skilimo lygtis
  De Broilio (De Broglie) lygtis
  Geizenbergo (Geisenberg) neapibrėžties lygtis
  Boro (Bohr) postulatai
  Atomo elektrono kvantiniai skaičiai
  Atominių orbitalių užpildymo elektronais taisyklės
  Jonizacijos potencialas (energija) I
  Elektroninis giminingumas E
  Atomo elektrinis neigiamumas
 


   Masės skaičius
                                                                                       A = Z + N,

  čia Z  - protonų skaičius, N - neutronų skaičius. Elemento X žymėjimas:   (pavyzdžiui )
                                                                                                   


  Masės defektas
                                                                    
Δm = Z m(p) + N m(n) ― m (branduolio),

 čia Z m(p) + N m(n) ― protonų ir neutronų, sudarančių branduolį, masė, m (branduolio) - branduolio masė.
 


  Branduolio ryšio energija
                                                                                   
E = Δm c2 ,

 
čia c = 3 108 m/s - šviesos greitis
                                                                          

 


  Radioaktyvusis α skilimas - branduolys išspinduliuoja α daleles ():
                                                      
                 
                                                                                                                                                                        


  Radioaktyvusis β skilimas - branduolys išspinduliuoja elektronus:

                                                         

     
_
 
čia V - antineutronas.
                                                                       


  Radioaktyviojo skilimo lygtis
                                                                    
m (t) = m0 e -kt  = m0 (1/2)t/T1/2

  čia m (t) - branduolio masė laiko momentu t, m0 - pradinė branduolio masė, k - radioaktyviojo skilimo konstanta, T1/2 = ln 2/k - pusėjimo trukmė.
                                                                     

                                                                       


  De Broilio (De Broglie) lygtis
                                                                   
          λ = h / (mv)

  čia λ - elektrono bangos ilgis, h - Planko konstanta, lygi 6,62 10-34 J s, m - elektrono masė, v - elektrono judėjimo greitis.
                                                                     
 


  Geizenbergo (Geisenberg) neapibrėžties lygtis

                                                                                 Δx mΔv > h / 4π                 
                                                                       
  
čia  Δx, Δv - atitinkamai koordinatės ir greičio matavimo paklaidos, m - elektrono masė.                                            
 


  Boro (Bohr) postulatai

                                                                                     1. mvr = nh / 2π

  čia m, v - elektrono masė ir greitis, r - jo orbitos spindulys, n - pagrindinis kvantinis skaičius, h - Planko konstanta.

                                                                                      2. En ― Em = hv

  čia En,  Em - elektronų, pereinančių iš n-tosios į m-tąją orbitalę, išspinduliuota energija, v - šviesos dažnis, kurį atomai išspinduliuoja arba sugeria pereinant elektronams. Vandenilio atomo elektrono n-tojoje orbitalėje energija

                                                                                   

  čia e = 1,6 10-19 C - elektrono krūvio absoliutus dydis.


  Atomo elektrono kvantiniai skaičiai

  1. Pagrindinės kvantinis skaičius
                                                                         
n = 1, 2, 3, ..., ∞.

  2. Optinis (šalutinis) kvantinis skaičius
                                                                          
l = 0, 1, ..., n ― 1.

  Duotajam kvantiniam skaičiui n galimos orbitinio kvantinio skaičiaus  l skirtingos n reikšmės.

  3. Magnetinis kvantinis skaičius
                                                                          
ml = ―l, ―l + 1, ..., 0, ..., l ― 1, l.

 
 
Duotajam kvantiniam skaičiui l galimos 2l + 1 magnetinio kvantinio skaičiaus ml reikšmės.

  4. Sukinio kvantinis skaičius  
                                                                             ms =  1/2                                                                          


 Atominių orbitalių užpildymo elektronais taisyklės
                                             
                                       1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d


 Jonizacijos potencialas (energija) I - energija, kurios reikia iš atomo atimti silpniausiai surištą elektroną:

                                                                       X + I ―> X+  + e-


 Elektroninis giminingumas E - energija, kuri išsiskiria atomui prisijungus elektroną:

                                                                       X + e ―> X-  + E
 


 Atomo elektrinis neigiamumas
                                                                      
EN = ( I + E ) / 2