(c

 
 
 

)

 
 

Cheminė pusiausvira

 
 

 
  Grįžtamosios reakcijos tirpale
                                                       
aA + bB <―> cC + dD

  pusiausviros konstanta
                                                                    

  indeksas c rodo, kad pusiausvyros konstanta išreikšta reakcijos produktų ir reaguojančių medžiagų pusiausvirosiomis   molinėmis koncentracijomis (mol/l).
  Analogiškai reakcijai dujose pusiausvyros konstanta bus tokia:

                                                     
  čia
p - dujų parcialinis slėgis.

  Pusiausvyros konstantos priklausomybė nuo temperatūros (tūris nekinta):

                                                     

  čia ΔH - reakcijos entalpijos pokytis.
  Ši formulė rodo, kad pakėlus temperatūrą endoterminės reakcijos pusiausvyros konstanta padidėja (ΔH > 0), o   egzoterminės reakcijos sumažėja (ΔH < 0).