(c

 
 
 

)

     
 
 

Dujų dėsniai

 
 


  Mendelejevo-Klapeirono lygtis
  Boilio (Boyle)-Marioto (Mariotte) dėsnis
  Gei-Liusako (Gay-Lussac) dėsnis
  Bendrasis dujų dėsnis
  Avogadro dėsnis
  Molinis dujų tūris
  Dujų tankis
  Santykinis dujų B tankis dujų A atžvilgiu
  Dujų A tūrio dalis mišinyje
  Mišinio, susidedančio iš n dujų, vidutinė molekulinė masė
 


   Mendelejevo-Klapeirono lygtis idealiosioms dujoms:

                                                          
PV = nRT,
  

  arba                                                  
PV = (m/M) RT,

  čia P - slėgis, V - tūris, n - dujinės medžiagos kiekis (mol), R - universalioji molinė dujų konstanta, lygi 8,314 J/(molK) = 0,082 l atm/(molK), T - absoliučioji (termodinaminė) temperatūra, m - dujų masė, M - dujų molinė masė.
                                                                                                   


  Boilio (Boyle)-Marioto (Mariotte) dėsnis :

                                                                           PV = const,
  arba
                                                                           P1V1 = P2V2,

   galioja, jei T = const.
 


  Gei-Liusako (Gay-Lussac) dėsnis
                                                                           V/T  = const,
 
  
arba
                                                           
V1/T1  = V2/T2,

  galioja, jei P = const.
 


  Bendrasis dujų dėsnis                      
                                                                         PV/T = const,
 
 
arba
                                                                         P1V1/T1 = P2V2/T2,

  galioja, jei P = const ir T = const.
 
                                                                                                            


  Avogadro dėsnis

                                                                       
V1/V2 = n1 / n2

 
galioja, jei P = const ir T = const.
 


  Molinis dujų tūris
                                                                     

                                                                       
VM = V/n = RT/P

  normaliomis sąlygomis (P = 101,3 kPa, T = 273 K) VM = 22,4 l/mol


  Dujų tankis
                                                                       ρ = m / V = (P / RT) M = M / Vm,

 
čia M - molinė masė, Vm - molinis tūris.
 


  Santykinis dujų B tankis dujų A atžvilgiu
                                                                       
                                                            DA(B) = ρ(B) /ρ(A) = M(B) /M(A),

  čia M - dujų molinė masė
 


  Dujų A tūrio dalis mišinyje
                                        
                            

                                                          
φ(A) = V(A) /V(A) + V(B) + ...);

                                                          
φ(A) = ν(A) /ν(A) + ν(B) + ...),

  čia V - dujų tūris, ν - dujinės medžiagos kiekis.
 


  Mišinio, susidedančio iš n dujų, vidutinė molekulinė masė

                                                        

                                                       

                                                          Mvid = φ1 M1 + ... + φn Mn

  čia M - dujų molinė masė, n - dujinės medžiagos kiekis, V - dujų tūris, φ- dujų tūrinė dalis.