(c

 
 
 

)

 
 

Tirpalai Elektrolitinė disociacija

 
 


 Tirpinio masės dalis
  Tirpumas
  Molinė tirpinio dalis
  Molinė tirpinio koncentracija
  Disociacijos laipsnis
  Disociacijos konstanta K
  Ostvaldo (Ostwald) praskiedimo dėsnis
  Vandens joninė sandauga KV
  Hidrolizės konstanta
  Vandenilio jonų rodiklis
  Tirpumo sandauga TS
   


   Tirpinio masės dalis
                                                                                       ω = m(medžiagos)/m(tirpalo)

                                                                                                   


  Tirpumas s - medžiagos masė, kuri gali ištirpti 100 g tirpiklio. tirpumas su masės dalimi susietas taip:
   
                                                                                       ω = s/(s + 100),
                                                                                       s =
 100ω/(1 ― ω)
                                                                    


  Molinė tirpinio dalis (bedimensis dydis)
                                                                     
x = ni / Σni

  čia ni - tirpinio kiekis, Σni - visų medžiagų, sudarančių tirpalą, kiekis.
 


  Molinė tirpinio koncentracija (mol/l)                                                          
                                                                                             C = n(medžiagos)/V(tirpalo) 

  
Molinė koncentracija susieta su medžiagos moline dalimis ω lygtimi:
                                                                     
C = 1000ω ρ(tirpalo)/M(medžiagos),

  čia ρ - tirpalo tankis (g/ml), M(medžiagos) - medžiagos molinė masė (g/mol).                                                                                                                                                                 


  Disociacijos laipsnis
                                                                                
 α = n/ /n

  čia n/ - molekulių, disocijavusių į jonus, skaičius, n - bendras ištirpusių molekulių skaičius. α dydžio skaitinė vertė gali kisti nuo 0 (medžiagos nedisocijuoja) iki 1 (visiškai disocijuoja).
                                                               


  Disociacijos konstanta K - pusiausvyros konstanta, apibūdinanti elektrolito elektrolitinę disociacija.
                                                                 

 Rūgštys, kurių disociacijos lygtis yra
                                                                 
HA <―> H+ + A-

  čia A- rūgšties liekana,

 disociacijos konstanta

                                                                  

 Tarp skliaustų rašomos jonų ir molekulių pusiausvirosios molinės koncentracijos tirpale.

 Bazių, kurių disociacijos lygtis yra
                                                               
BOH <―> B+ + OH- 

 čia B- bazės liekana,

 disociacijos konstanta
                                                                  
                                                                     


  Ostvaldo (Ostwald) praskiedimo dėsnis
                                                                                   

  čia C - AB tipo elektrolito molinė koncentracija.
 


  Vandens joninė sandauga KV - vandens disociacijos konstanta

                                                                 KV = [H+] [OH-]

  25 C temperatūroje  KV = 1 10-14 
 


  Hidrolizės konstanta - pusiausvyros konstanta, apibūdinanti jonų sąveika su vandeniu.

      
Reakcijos A- + H2O <―> HA+ + OH- 

      hidrolizės konstanta                                  

                                                                    
   čia Kr -  rūgšties HA disociacijos konstanta.

  
    Reakcijos B+ + H2O <―> BOH + H+

        hidrolizės konstanta   
                                                        
    
 
čia Kb -  bazės BOH disociacijos konstanta.                                                                


  Vandenilio jonų rodiklis
                                                                      
pH = ― lg[H+]

  Gryno vandens ir neutralių tirpalų pH = 7, rūgščių tirpalų pH < 7, šarminių tirpalų pH > 7.


 Tirpumo sandauga TS - tai pusiausvyros konstanta, apibūdinanti blogai tirpstančių medžiagų disociaciją.
   Medžiagoms, kurių disociacijos lygtis yra

                                                      AmBn <―> mAn+ + nBm-
                                                                    TS(AmBn )
= [An+]m [Bm-]n