(c

 
 
 

)

 
 

Cheminių reakcijų energija

 
 


  Pirmasis termodinamikos dėsnis
  Entalpija
  Cheminės reakcijos šiluminis efektas
  Medžiagos susidarymo entalpija
 


   Pirmasis termodinamikos dėsnis
                                                                                       ΔU = U1 ― U2 = Q ― A

  čia ΔU  - sistemos vidinės energijos U pokytis pereinant sistemai iš 1 būsenos į 2, Q - sistemos gaunamas šiluma, A - sistemos atliktas darbas.
                                                                                                   


  Entalpija
                                                                                   
H = U + PV,

 čia P - slėgis, V - tūris.
 


  Cheminės reakcijos šiluminis efektas (slėgis nekinta):

                                                             
Q = ―ΔH = H
(pradinių medžiagų) ― H(reakcijos produktų)

 
reakcijoms tirpale ΔH ΔU
                                                                          


  Medžiagos susidarymo entalpija  ΔHsusid  (XxYyZz):

                                                        xX + yY + zZ ―>  XxYyZz  +  ΔHsusid  (XxYyZz)                                                                 
  čia  ΔHsusid - entalpijos pokytis susidarant medžiagai iš vieninių medžiagų. Susitarta, kad vieninės medžiagos susidarymo entalpija lygi 0.
  Reakcijos
aA + bB ―> cC + dD entalpijos pokytį galima išreikšti medžiagų susidarymo entalpijomis:

                                  ΔH = c ΔHsusid(C) + d ΔHsusid(D) ― a ΔHsusid(A) ― b ΔHsusid(B)

  arba medžiagų degimo entalpijomis:

                                          
 ΔH = a ΔHdeg(A) + b ΔHdeg(B) ― c ΔHdeg(c) ― d ΔHdeg(D)

  Jei ΔH < 0, šiluma išsiskiria, reakcija yra egzoterminė  
  
Jei ΔH > 0, šiluma sugeriama, reakcija yra endoterminė