(c

 
 
 

)

   
 

Pagrindiniai cheminės kinetikos dėsningumai

 
   
Dėsningumas Formuluotė Matematinė išraiška

Veikiančiųjų masių dėsnis
(pagrindinis cheminės kinetikos dėsnis)

Cheminės reakcijos greitis proporcingas reaguojančių medžiagų koncentracijų sandaugai
 

Reakcijos
A + B → C + D
greitis v = k CA CB,
čia, k - reakcijos greičio konstanta,
CA , CB - A ir B medžiagų koncentracijos
 
Arenijaus lygtis
Cheminės reakcijos greitį ir temperatūrą sieja eksponentinė priklausomybė

 

k = A e - Ea/ RT  arba lg k = lgA Ea/2,303 RT,
čia, k - reakcijos greičio konstanta, A - Arenijaus konstanta (apibūdinanti kiekvieną konkrečią reakciją),
Ea - aktyvacijos energija, R - universalioji (molinė) dujų konstanta, T - temperatūra


Van,t Hofo (van,t Holf) taisyklė
Pakėlus temperatūrą 10C, daugelio reakcijų greitis padidėja 2-4 kartus

                
čia V2 V1 - reakcijų greičiai T1 ir T2 temperatūroje, - eakcijos greičio temperatūros koeficientas, rodantis, kiek kartų padidės reakcijos greitis, pakėlus temperatūrą 10C

 


Le Šateljė (Le Chatelier) principas
(atoveiksmio principas
Jei pusiausvirąją sistemą veikia išorinis veiksnys, tai nuo jo priklauso tik ta iš dviejų priešingų reakcijų, kuri susilpnina (sumažina) šį poveikį.
Katalizatoriai vienodai greitina ir tiesioginę, ir atvirkštinę reakciją; nuo jų pusiausvyra nepriklauso
 
Pavyzdžiai:
1) pakėlus temperatūrą, pusiausvyra pasistūmėja taip, kad vyktų endoterminė reakcija, temperatūrai sumažėjus- kad vyktų egzoterminė reakcija;
2) padidėjus slėgiui, pusiausvyra pasislenka taip, kad tūris sumažėtų, o sumažėjus slėgiui - kad tūris padidėtų;
3) produktų pašalinimas iš reakcijos terpės pastumia pusiausvyrą taip, kad vyktų tiesioginė reakcija