(c

 
 
 

)

 
 

Oksidacijos-redukcijos reakcijos

 
 


 Oksidacijos-redukcijos reakcijos
  Standartinis vandenilio elektrodas
  Oksidacijos-redukcijos potencialas E
  Metalo standartinis elektrodo potencialas
  Metalų elektrocheminė įtampų eilė
  Faradėjaus elektrolizės dėsnis
     


   Oksidacijos-redukcijos reakcijos (bendra schema):

                                               Oksidatorius + Reduktorius ―> Reakcijos produktas

  Oksidacijos-redukcijos reakcija susideda iš dviejų dalinių reakcijų:
                                                
                                      
Oksidatorius + ne- ―> Reakcijos produktas ― redukcijos reakcija

                                                  Reduktorius ne- ―> Reakcijos produktas ― oksidacijos reakcija

  Svarbiausios redukcijos dalinės reakcijos:

  MnO4- + 8H+ + 5e- ―> Mn2+ + 4H2O

   MnO4- + 2H2O + 3e- ―> MnO2 + 4HO-

    MnO4- + 2H2O + 3e- ―> MnO42-

   NO3- + 2H+ + e- ―>  NO2 + H2O

  NO3- + 4H+ + 3e- ―>  NO + 2H2O

  SO42- + 4H+ + 2e- ―>  SO2 + 2H2O

  Cr2O32- + 14H+ + 6e- ―>  2Cr3+ + 7H2O 

  H2O2 + 2H+ + 2e- ―> 2H2O

  H2O2 + 2e- ―> 2HO-

  Cl2 + 2e- ―> 2Cl-

   O2 + 4H+ + 4e- ―> 2H2O

  Svarbiausios oksidacijos dalinės reakcijos:

  H2S - 2e- ―> S + 2H+

  H2S + 4H2O - 8e- ―> SO42- + 10H+

  2I- - 2e- ―> I2

  Fe2+ - e- ―> Fe3+

  Me - ne- ―> Men+                                                                                                                                                                         


  Standartinis vandenilio elektrodas - tai oksidacijos-redukcijos elektrodas, antnkurio vyksta dalinė reakcija

                                                       2H+ + 2e- <―> H2

  kai vandenilio slėgis 1,01 105 Pa (1 atm), vandenilio jonų H+ koncentracija 1mol/l ir temperatūra 25C
                                                                    


  Oksidacijos-redukcijos potencialas E

  Oksidatorius + ne- ―> Reakcijos produktas oksidacijos gebos kiekybinė charakteristika lyginant su standartiniu vandenilio elektrodu:

                                                 

 čia E0 - standartinis oksidacijos-redukcijos potencialas (jei [Oks.] = [Red.] = 1 mol/l), R - universalioji dujų konstanta,
 T - temperatūra, F - Faradėjaus konstanta (vieno molio elektronų krūvis): F = 96 500 C/mol. Kuo didesnis potencialas E, tuo stipresnis oksidatorius ir tuo silpnesnis reduktorius.
 


  Metalo standartinis elektrodo potencialas    

  E0 - standartinis dalinės reakcijos

                                                            Men+ + ne- ―> Me

  potencialas.                                                                                                                                                           


  Metalų elektrocheminė įtampų eilė - metalų eilė, sudaryta pagal standartinio elektrocheminio potencialo vertes (didėjimo kryptimi):

                       Li K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H Bi Cu Hg Ag Pt Au
                                              


  Faradėjaus elektrolizės dėsnis
                                                                    
 
čia m - išsiskyrusios ant elektrodų medžiagos masė, M - medžiagos molinė masė, n - procese dalyvaujančių elektronų skaičius, I - srovės stipris (A), t - elektrolizės trukmė (s).