(c

 
 
 

)

 
 
 

Organinių junginių funkcinės grupės

 
   
Funkcinė grupė Priešdėlis Priesaga ir galūnė Pavyzdžiai
       

Angliavandeniliai


 Alkenai

  - enas

CH3 ― CH = CH CH3
2- butenas


Alkinai

  - inas CH3 ― CH2 C Ξ CH
1- butinas

Alkoholiai


- OH
 

hidroksi- - olis H2N ― CH2 CH2OH
2-aminoetanolis
CH3 ― CH2OH
etanolis

1,2-etandiolis
(etilenglikolis)
 

Eteriai


- OR

(R)oksi-   CH3 ― O ― CH3
metoksimetanas
(dimetileteris)
 

Esteriai


- COOR

(R)oksikarboni- (R)karboksilatas
etiletanoatas
(acto rūgšties etilesteris)
 

Aldehidai


- CHO

 


- (C)HO*

 

formil-

 

okso-

-karbaldehidas

 

-alis


benzenkarbaldehidas


etanalis
(acto rūgšties aldehidas)
 

Ketonai

okso- -onas
4-heksen-2-onas

propanonas (acetonas)
 

Karboksirūgštys


- COOH


- (C)OOH*

karboksi-
 

 

-karboksirūgštis

 

-ano rūgštis


benzenkarboksirūgštis


CH3COOH
etano (acto) rūgštis
 

Aminai


- NH2

amino- -aminas
CH3CH2NH2
etanaminas

C2H5 ― NH ― C2H5
dietilaminas


etildimetilaminas
 

Amidai


- CONH2


- (C)ONH2*

 

karbamoil-


karbamoil-

-karboksamidas


-amidas


ciklopentankarboksamidas

CH3CONH2
etanamidas
 

Nitrilai


- C Ξ N

 

- (C) Ξ N*

 

cian(o)-

 

cian(o)-

-karbonitrilas

 

nitrilas


benzenkarbonitrilas

CH3CN
etanitrilas

Sulfidai

- SR

(R)tio-  
CH3 ― S ― CH2CH3
metiltioetanas

Tioliai


- SH

merkapto- -tiolis

3-merkapto-2-butanolis

CH3CH2SH
etantiolis
 

Rūgščių halogenanhidridai


- COX

 

(halogen)formil- -karbonilhalogenidas

3-piridinkarbonilchloridas
 

Druskos


- (C)OOMe

  -oatas
CH3COONa
natrio etanoatas
(natrio acetatas)
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Funkcinė grupė - tai atomas arba tomų grupė, nuo kurios priklauso daugelis medžiagų cheminių ir fizinių savybių
 * - apskliaustas atomas neįeina į priešdėlį arba priesagą