(c

 
 
 

)

 
 

Cheminių reakcijų greitis

 
 


  Cheminės reakcijos vidutinis greitis
  Momentinis greitis
  Veikiančiųjų masių dėsnis
  Vant Hofo (vant Hoff) taisyklė
  Arenijaus lygtis
 


   Cheminės reakcijos vidutinis greitis per laiką Δt:

  čia C2 ir C1 - medžiagos molinės koncentracijos laipsnio momentas t1, t2. Ženklas "+" rašomas, jei greitis nustatomas pagal reakcijos produktą, "-" - jei pagal pradinės medžiagas.
                                                                                     
                                                                                             


  Momentinis greitis nustatomas iš koncentracijos išvestinės pagal laiką:


                                                                                   


  Veikiančiųjų masių dėsnis

                                                       reakcijai A ―> B + ... v = k CA
                                                       reakcijai A + B ―> C + ... v = k CA CB
                                                       reakcijai 2A + B ―> B + ... v = k C2A CB

 
   
čia v - elementariosios cheminės reakcijos greitis, k - greičio nuo temperatūros, CA, CB - reaguojančių medžiagų koncentracijos.                                                      
                                                                          


  Vant Hofo (vant Hoff) taisyklė

  pakėlus temperatūrą dešimčia laipsnių, daugumos reakcijų greitis padidėja 2-4 kartus:

                                                                    vT2 = vT1 γ(T2 - T1) / 10

  čia  γ = 2 - 4 - reakcijos greičio temperatūrinis koeficientas.


  Arenijaus lygtis  greičių konstantai: 

                                                                      k(T) = A e-EA / (RT)

 čia A - konstanta, priklausanti nuo reaguojančių medžiagų prigimties, EA - reakcijos aktyvacijos energija, R - universalioji (molinė) dujų konstanta.