(c

 
 
 

)

     
 
 

Pagrindinės chemijos sąvokos

 
 


  Cheminė formulė
  Cheminės reakcijos lygtis
  Cheminių reakcijų tipai
  Reakcijos produkto A išeiga
  Atominis masės vienetas (u)
  Elemento santykinė atominė masė
  Absoliučioji atominė masė
  Junginio santykinė molekulinė masė
  Absoliučioji molekulinė masė
  Medžiagos kiekis (mol)
  Medžiagos molinė masė
  Elemento X masės dalis junginyje XxYyZz
 


   Cheminė formulė:     XxYyZz...,

  
čia X,Y,Z... - cheminių elementų simboliai, x,y,z - indeksai. Cheminės formulės būna molekulinės, emperinės ir struktūrinės. Molekulinė formulė rodo, kiek vieno elemento atomų yra molekulėje. Empirinė formulė rodo įvairių elementų atomų kiekių santykius sveikaisiais skaičiais. Struktūrinė formulė - atomų jungimosi molekulėje tvarką ir ryšių skaičių tarp atomų.

                                                             Junginių cheminės formulės

 
Pavadinimas Molekulinė formulė Empirinė formulė Struktūrinė formulė

 Sieros (IV) oksidas
 
SO2 SO2 O = S = O

  Vandenilio peroksidas

 
H2O2 HO H ― O ― O ― H

  Acto rūgštis
 
C2H4O2 CH2O


  Cheminės reakcijos lygtis :

                                                                aA + bB ―> cC + dD,

   čia a, b, c, d - stechiometriniai koeficientai, A, B, C, D - reagentų cheminės formulės.
 


  Cheminių reakcijų tipai

  
1. Skilimo reakcija:  A ―> B + C + ...

  
2. Jungimosi reakcija:
A + B + ... ―> C

  
3.
Pavadavimo reakcija:
           
               A
(vieninė medžiaga) + B (sudėtinė medžiaga) ―> C (sudėtinė medžiaga) + D (sudėtinė medžiaga)
 


  Reakcijos produkto A išeiga                      

                                                           ŋ (A) = m eksp(A)/mteor(A) = neksp(A)/nteor(A)
 


  Atominis masės vienetas (u)

                               
1 u = m(12C)/12 = 1,66057 10-27kg = 1,66057 10-24g
 


  Elemento santykinė atominė masė
                                                                      Ar = m
(atomo) / 1 u
 


  Absoliučioji atominė masė
                                                                       
m
(atomo) = Ar 1 u
 


  Junginio santykinė molekulinė masė
                                                                     
Mr = m
(molekulės) / 1 u
 


  Absoliučioji molekulinė masė
                                        
                             m
(molekulės) = Mr 1 u
 


  Medžiagos kiekis (mol)

                                                                         n = N / NA

  čia N - atomų (molekulių) skaičius, NA - Avogadro konstanta, NA = 6,02 1023 mol -1
 


  Medžiagos molinė masė

                                                                              M = m / n

 
čia m - medžiagos masė (g), n - medžiagos kiekis (mol)
 


  Elemento X masės dalis junginyje XxYyZz

                                                            ω (X)  = x Ar(X) / Mr(XxYyZz)