(c

 
 
 

)

   
 

Pagrindinės termochemijos sąvokos ir dėsniai

 
   
Sąvoka Sąvokos apibrėžimas


 Cheminės reakcijos  šiluminis efektas
 

Šilumos kiekis, kurį sistema išskiria ar sugeria vykstant joje cheminei reakcijai. Šiluminis efektas žymimas simboliu Q arba ∆H (Q = ∆H)


Termocheminė lygtis
 
Reakcijos lygtis, kurioje nurodytas šiluminis reakcijos efektas

Susidarymo šiluma (∆Hsusid.)

Šilumos kiekis, išsiskiriantis arba sugeriamas susidarant vienam moliui medžiagos iš standartinės būsenos vieninių medžiagų. Standartinės būsenos vieninės medžiagos susidarymo šiluma laikoma lygi
0
 

Standartinė būsena
 

Medžiagos būsena, kai slėgis 1 atm (101 kPa). Vieninių medžiagų standartinė būsena laikoma jos patvariausia alotropinė atmaina (angliui - grafitas, deguoniui - O2)
 

Heso (Hess) dėsnis

Cheminės reakcijos šiluminis efektas priklauso tik nuo reaguojančių medžiagų ir reakcijos produktų būsenos ir nepriklauso nuo to, kokiu būdu gaunami reakcijos produktai
 

Heso dėsnio išvada
Cheminės reakcijos šiluminis efektas lygus produktų susidarymo šilumų sumos ir pradinių medžiagų susidarymo šilumų sumos skirtumui; būtina atsižvelgti į stechiometrinius koeficientus:

 
aA + bB → cC + dD

  
∆H = c∆Hsusid.C + d∆Hsusid.D - (a∆Hsusid.A + b∆Hsusid.B)