(c

 
 
 

)

   

Tirpimas ir kristalizacija

 
Sąvoka Sąvokos apibrėžimas Pavyzdžiai

Solvatai

Junginiai, susidarantys sąveikaujant tirpiniui su tirpikliu
 


Oksonio jonas H3O+

 

Kristalohidratai
(druskų hidratai)
Medžiagos, turinčios vandens molekulių

 

CuSO4 5H2O; CaCl2 6H2O

Kristalinė gardelė
 

Periodiškai išsidėstę atomai kristale
 
 

Atominė gardelė

Gardelės mazguose yra atomai, susijungę kovalentiniais ryšiais
 
Deimantas, silicis

Molekulinė gardelė

Gardelės mazguose yra molekulės, susijungusios van der Valso ryšiais
 
Chloras, jodas

Joninė gardelė

Gardelės mazguose yra jonai (katijonai ir anijonai)
 
NaCl, KMnO4
Metalinė gardelė
Sudaryta iš metalų teigiamųjų jonų, sujungtų metališkuoju ryšiu
 
Visi metalai