(c

 
 
 

)

 
 

Veiksniai, nuo kurių priklauso disociacijos laipsnis

 
Veiksnys Poveikis Pavyzdys

Tirpiklio prigimtis
 

Kuo didesnė tirpiklio dielektrinė skvarba (
ε), tuo labiau disocijuoja ištirpusios medžiagos
 


                 εvandens = 80,4
                 εbenzeno = 2,3

HCl praktiškai visiškai disocijuoja vandenyje ir nedisocijuoja benzene
 

Ištirpusios medžiagos prigimtis
Žr. "Elektrolitinės disociacijos kiekybinės charakteristikos"
 
 

Temperatūra
 

Kadangi elektrolitinė disociacija yra pusiausviroji cheminė reakcija, jos greitis ir cheminė pusiausvyra priklauso nuo temperatūros

 

Vandens disociacijos laipsnis, padidėjus temperatūrai iki 200C, didėja, po to staigiai mažėja


Tirpalo koncentracija
Kaip seka iš Le Šateljė principo, disociacijos laipsnis mažėja didėjant koncentracijai ir atvirkščiai


Labai praskiestuose tirpaluose H2S (silpnas elektrolitas) disocijuoja visiškai
 


Vienodų jonų buvimas
Pridėjus į sistemą tokių pat jonų, pagal Le Šateljė principą disociacijos laipsnis sumažėja

          
       CH3COOH CH3COO- + H+
Pridėjus į sistemą natrio acetato ar druskos rūgšties, pusiausvyra pasistumia į kairę