(c

 
 
 

)

 
 
 

Atomo savybės ir cheminiai ryšiai

 
 
 
Savybės Savybės apibūdinimas Pastabos

Atomo dydis

Kintamos vertės dydis, priklausantis nuo junginio, kurį sudaro elementas, tipo

Metalinį Na sudarančio
Na atomo spindulys lygus 0,190 nm,  o NaCl 0,095 nm
 
Elektrinis neigiamumas
Atomo savybė molekulėje prisitraukti kitų atomų elektronus

 

Elektrinio neigiamumo (X) matu laikoma energija, kuri lygi atomų jonizacijos (I) ir elektroninio giminingumo (E) energijų sumai:

X = I + E
 


Elektroninis giminingumas
Gebėjimo prisijungti elektroną matas - energijos pokytis, atsirandantis, kai iš 1 molio atomų susidaro vienakrūvio anijono vienas molis

                
                            Cl0 + e- Cl-
                                    
E
= 364 kJ/mol

Elektroniniu giminingumu apibūdinami dujinės būsenos medžiagos atomai ir jonai
 


Jonizacijos energija
Energija, kurios reikia atimti iš atomo silpniausiai surištą elektroną

                            Na Na+ + e-
                                     
I
= + 495
kJ/mol
Jonizacijos energija apibūdina medžiagos, esančios dujinėje būsenoje, atomus ir jonus
 


Valentingumas

Elemento atomų savybė prisijungti arba pakeisti junginiuose tam tikrą kito elemento atomų skaičių
 

Kovalentiniuose junginiuose valentingumas lygus ryšių skaičiui, joniniuose - jonų krūviui


Oksidacijos laipsnis
Tariamasis tomo krūvis molekulėje, apskaičiuotas tarus, kad visi cheminiai ryšiai yra joniniai Žr. "Oksidacijos laipsnio nustatymas"

Cheminio ryšio energija
Energija, kurios reikia nutraukti cheminiam ryšiui

       Žr. "Cheminio ryšio skirstimas pagal jo savybes"